Algemene voorwaarden

-   Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Kanjers in Beeld: praktijk voor orthopedagogische begeleiding gericht op coaching in het omgaan met hoog gevoeligheid, het bevorderen van een groei mindset en het vergroten van weerbaarheid.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke perso(o)n(en) of rechtsperso(o)n(en) die aan Kanjers in Beeld opdracht geeft tot het verrichten van een of meerdere diensten.
 3. Overeenkomst: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst (opdracht) tussen Kanjers in Beeld en de opdrachtgever van een of meerdere diensten.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)betrekkingen tussen Kanjers in Beeld en opdrachtgever.

 1. De opdrachtgever is verplicht om Kanjers in Beeld voorafgaand aan de opdracht te informeren over alles wat Kanjers in Beeld nodig kan hebben voor het correct tot uitvoer brengen van de haar gegeven opdracht.
 2. De opdrachtgever geeft alle benodigde adresgegevens door. Deze gegevens worden door Kanjers in Beeld gebruikt voor de communicatie.
 3. Kanjers in Beeld gaat ervan uit dat, in het geval van het ondersteunen van kinderen tot 21 jaar binnen een overeenkomst zoals omschreven in punt 1. c. naar de praktijk komen, beide ouders akkoord gaan. In die zin kan één van de ouders als opdrachtgever worden beschouwd door Kanjers in Beeld tijdens een intake, maar deze ouder zal het contract met betrekking tot de overeenkomst namens beide ouders ondertekenen en is dus opdrachtgever in dit verband.
 4. De opdrachtgever wordt geïnformeerd over de kosten, de te verwachten duur van de overeenkomst en wordt geacht te betalen voor de opdracht volgens gemaakte afspraken. Voor extra werkzaamheden behalve die worden overeengekomen als opdracht (zie punt 1) zal een aparte factuur worden gemaakt.

Begrippen die hier ook van belang zijn:

 1. Intake: eerste gesprek waarin diverse afspraken over de opdracht worden gemaakt.
 2. Sessie: de bijeenkomst waarin Kanjers in Beeld het werk zal verrichten dat noodzakelijk is volgens Kanjers in Beeld om aan de opdracht te kunnen voldoen.
 3. Training of cursus: serie bijeenkomsten waarin de kennis van de deelnemer kan worden vergroot door de informatie die door Kanjers in Beeld wordt doorgegeven.

-   Uitvoering van de overeenkomst en afspraken omtrent kosten en betalingen

 1. Kanjers in Beeld zal de opdracht zoals in de overeenkomst is beschreven zo goed mogelijk en naar eigen inzicht uitvoeren. Kanjers in Beeld is niet aansprakelijk voor resultaten en kan deze niet garanderen.
 2. Kanjers in Beeld zal gemaakte afspraken altijd schriftelijk bevestigen. Dat wil zeggen dat schriftelijk wordt bevestigd welke diensten zullen worden verricht, wat de tarieven zijn en voor hoe lang de overeenkomst zal worden aangegaan. Hiervoor zal een plan van aanpak worden benut. De opdrachtgever ontvangt een kopie hiervan.
 3. Indien de opdrachtgever niet voor het eind van de eerste week na de intake (5 werkdagen) gemotiveerd bezwaar maakt en dit schriftelijk doet, zal de Kanjers in Beeld ervan uitgaan dat de opdrachtgever heeft ingestemd met de gemaakte afspraken.
 4. Kanjers in Beeld acht zichzelf niet verplicht verslagen van sessies te maken voor derden. Indien op verzoek wel een verslag wordt gemaakt dan is opdrachtgever verantwoordelijk voor het integer omgaan met de inhoud ervan en zal deze het verslag niet delen met derden zonder toestemming van Kanjers in Beeld.

-   Tarieven en betalingen

 1. Alle tarieven van Kanjers in Beeld zijn inclusief BTW. Opdrachtgever ontvangt de juiste informatie hieromtrent.
 2. Alle tarieven zijn in euro’s en onderhevig aan een verhoging die eens per jaar zal worden doorgevoerd. Deze verhoging vindt plaats per 1 juli.
 3. Indien extra kosten worden gemaakt door Kanjers in Beeld om de opdracht goed te kunnen uitvoeren dan zullen deze in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever. Kanjers in Beeld zal dit vooraf aankondigen bij de opdrachtgever.
 4. Na elke bijeenkomst ontvangt opdrachtgever een factuur tenzij andere afspraken zijn gemaakt hieromtrent.
 5. Indien na twee weken na de verzenddatum van facturen geen betaling is gevolgd, zal een herinnering worden gezonden. Na de tweede herinnering volgt een aanmaning waarmee extra kosten van €10 euro per factuur zijn gemoeid. Indien hierna nog geen betaling volgt zal een incassobureau worden ingeschakeld. Indien aan de betaling niet kan worden voldaan is Kanjers in Beeld gerechtigd de levering van goederen en/of diensten op te schorten.
 6. Bij verhindering van de opdrachtgever is de opdrachtgever verplicht dit te melden aan Kanjers in Beeld. Is dit niet uiterlijk 12 uur voorafgaand aan de afspraak (sessie) gedaan, dan kan Kanjers in Beeld de kosten die normaliter in rekening worden gebracht in rekening brengen.
 7. Indien Kanjers in Beeld verhinderd is aan de afspraken te voldoen zal de opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. Kanjers in Beeld is bij verhindering in geen geval verplicht om zorg te dragen voor opvang door een derde partij noch is Kanjers in Beeld bij verhindering in enigerlei opzicht schadeplichtig.

-   Aansprakelijkheid van Kanjers in Beeld
Kanjers in Beeld is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van of samenhangt met de geleverde diensten.

Indien Kanjers in Beeld zich niet kan houden aan de overeenkomst zal Kanjers in Beeld overgaan tot vergoeding/terugbetaling van de geleden schade. Kanjers in Beeld is gehouden de schade te vergoeden voor een bedrag van maximaal de vergoeding zonder omzetbelasting die opdrachtgever verschuldigd is of zou zijn voor die (deel)opdracht of die (deel)opdrachten, waarvan de werkzaamheden onderdeel uitmaken die tot de schade hebben geleid.

-   Klachtenregeling
Zie voor de klachtenregeling de aparte vermelding op de website (www.kanjersinbeeld.nl).

-   Vertrouwelijke informatie
Alles wat binnen Kanjers in Beeld wordt besproken zal niet met derden worden gedeeld. Dit is pas mogelijk indien de opdrachtgever akkoord gaat. Dit zal schriftelijk worden vastgesteld.

In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen. Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, dan is Kanjers in Beeld daartoe bevoegd.

Omdat binnen Kanjers in Beeld met kinderen wordt gewerkt is Kanjers in Beeld op de hoogte van de meldingsmogelijkheden inzake vermeende kindermishandeling.